Plan uw bezoek

Winkelmandje

0 items | 0,00

Naar de kassa »
Beleidsplan 2017-2020

[samenvatting beleidsplan 2017-2020]

Het Museum werkt in deze periode aan de volgende beleidsdoelstellingen:

– Betere ontsluiting collectie voor een breder publiek;

– Vermaatschappelijking van de museale organisatie middels werkervaringsplaatsen,  stageplekken en plekken voor vrijwilligers. Bovendien hebben we in 2020 een ploeg technische onderhoudsmedewerkers van meerdere disciplines, die als leerling of als medewerker met een PersoonsGebonden Budget (PGB), dan wel als persoon met een verstandelijke beperking met een dagbestedingsbudget bij ons aan de slag is gegaan;

– De zorgelijke onderhoudstoestand van de gebouwen zal zijn opgeheven;

– Een grotendeels gerealiseerde modernisering van de verouderde presentatie om de geschiedenis van Noord-Groningen inzichtelijker en aantrekkelijker te maken voor bredere doelgroepen;

– Verdere ontwikkeling tot cultuurhistorisch bezoekerscentrum voor het noordelijk kustgebied, met nadruk op de thema’s wonen en werken;

– Beheer van de collectie op orde;

– Stappen zijn gezet teneinde energieneutraal te kunnen functioneren.

ANBI

Openluchtmuseum Het Hoogeland is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat legaten, erfenissen en donaties aan het museum onder een belastingvriendelijk regime vallen.

Met ingang van 1 januari 2014 vereist de belastingdienst van ANBI’s dat zij de gegevens van hun instelling publiceren op de website. Op deze pagina’s treft u alle relevante gegevens van Openluchtmuseum Het Hoogeland.

Overweegt u om een schenking te doen aan het museum, of het museum op te nemen in uw testament, dan verwijzen wij u graag door naar de website van de belastingdienst. Daarnaast kan uw notaris u van advies zijn.

 

Statutaire naam

Stichting Openluchtmuseum Het Hoogeland

 

Fiscaal nummer

002893216

 

Post- en bezoekadres

Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum

 

IBAN

NL66RABO0367403536

 

Doelstelling

Het verzamelen en beheren van gebouwen, voorwerpen en geschriften die een beeld geven van de geschiedenis van het Noord-Groningse platteland tot 1900. Het presenteren van een selectie van deze gebouwen en voorwerpen in een samenhangende context voor een breed publiek. Verder ontwikkelt het museum cultuurtoeristische en cultuureducatieve produkten, om de collectie voor een zo groot mogelijke groep bezoekers inzichtelijk te maken.

 

Beleidsplan

Een samenvatting van het beleidsplan 2017-2020 vindt u hiernaast.

 

Bestuursleden

  • H. Hoen, voorzitter
  • E. Draijer, voorzitter financiële commissie
  • E. Boerma, lid financiële commissie
  • M. Kaaijk
  • P. Maters
  • M. Hillenga

Het secretariaat berust bij de directeur.

 

Beloningsbeleid bestuurders

Bestuurders van Openluchtmuseum Het Hoogeland verrichten hun taken onbezoldigd. Bestuurders zijn gerechtigd directe onkosten te declareren. Hiervan wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt.

 

Beloningsbeleid personeel

Aanpassingen in de salarissen van de betaalde medewerkers worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Alle salarissen die aan de medewerkers worden betaald vallen ruim onder de norm die door de Wet Normering Topinkomens (de Balkenendenorm) worden gesteld. Een salarisregeling voor het personeel is in ontwikkeling.

 

Actueel verslag van activiteiten

Een exemplaar van het jaarverslag 2020, voorzien van een financiële verantwoording kunt u downloaden in .pdf-formaat:

Jaarverslag 2020

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

Standaardformulier