Plan uw bezoek

Winkelmandje

0 items | 0,00

Naar de kassa »
Plaats voor het Verleden, Ruimte voor de Toekomst Beleidsplan 2021-2024

samenvatting

Missie, Visie en Strategieën

a. Openluchtmuseum Het Hoogeland kent een centrale missie die leidend is voor alles wat het museum doet en waar het voor staat. Die missie luidt:

“Het openluchtmuseum biedt zijn publiek een duurzame beleving van de
onlosmakelijke samenhang tussen verleden, heden en toekomst.”

Het openluchtmuseum is doordrongen van het feit dat het verleden waardevol is en dat tastbare herinneringen daarvan moeten worden bewaard. Tegelijkertijd realiseert het museum zich dat de geschiedenis niet op zichzelf staat, maar dat er directe relaties zijn tussen het verleden, het heden en de toekomst. Het museum beseft dat het een rol speelt in het vertellen en daarmee het vertalen van het verleden, zodat de bezoekers van nu beter zijn voorbereid op de toekomst.

b. Op grond van de missie is een visie op het museum in 2024 geformuleerd. In dat jaar zal er sprake zijn van een vernieuwde presentatie, een stevige organisatie met professionele aansturing en een gezonde financiële basis.
De laatste jaren heeft het museum  strak aan de wind moeten zeilen, om tekorten op de exploitatie te voorkomen. De komende periode zal een inhaalslag moeten worden gemaakt om de organisatie en de financiën te verbeteren en zo een duurzaam fundament voor de toekomst te leggen. Het toekomstbeeld zal worden bereikt door een inhoudelijke verbetering met als gevolg een aanzienlijke uitbreiding van het bezoekersaantal, wat weer leidt tot hogere inkomsten.

c. Uit de missie vloeit een aantal strategieën voort. Deze zijn leidend bij de vervulling van de missie. Voor de komende vier jaren heeft het museum de volgende vier strategieën geformuleerd:

A. Verleden, heden en toekomst: waarborgen en uitdragen van onze unieke collectie;

B. Beleving: bieden van een waardevolle, prikkelende en daardoor onvergetelijke ervaring voor onze bezoekers;

C. Samenhang: bijdragen aan het historisch besef door de relaties tussen verleden en heden te laten zien en de relatie van de bezoeker met dat verleden;

D. Duurzaam: streven naar een balans tussen mensen, middelen en omgeving.

Deze strategische lijnen worden in het volledige plan verder uitgewerkt in het beleid van het museum voor de komende vier jaar. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de voorwaarden die nodig zijn voor de uitvoering van het beleid.

ANBI

Openluchtmuseum Het Hoogeland is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat legaten, erfenissen en donaties aan het museum onder een belastingvriendelijk regime vallen.

Met ingang van 1 januari 2014 vereist de belastingdienst van ANBI’s dat zij de gegevens van hun instelling publiceren op de website. Op deze pagina’s treft u alle relevante gegevens van Openluchtmuseum Het Hoogeland.

Overweegt u om een schenking te doen aan het museum, of het museum op te nemen in uw testament, dan verwijzen wij u graag door naar de website van de belastingdienst. Daarnaast kan uw notaris u van advies zijn.

 

Statutaire naam

Stichting Openluchtmuseum Het Hoogeland

 

Fiscaal nummer

002893216

 

Post- en bezoekadres

Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum

 

IBAN

NL66RABO0367403536

 

Doelstelling

Het verzamelen en beheren van gebouwen, voorwerpen en geschriften die een beeld geven van de geschiedenis van het Noord-Groningse platteland tot 1900. Het presenteren van een selectie van deze gebouwen en voorwerpen in een samenhangende context voor een breed publiek. Verder ontwikkelt het museum cultuurtoeristische en cultuureducatieve produkten, om de collectie voor een zo groot mogelijke groep bezoekers inzichtelijk te maken.

 

Beleidsplan

Een samenvatting van het beleidsplan 2021-2024 vindt u hiernaast.

 

Bestuursleden

Bestuursleden zijn  natuurlijke personen die bij voorkeur woonachtig zijn in de provincie Groningen, over bewezen bestuurlijke kwaliteiten beschikken en affiniteit hebben met het Hogeland. Zij worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Na afloop van die periode treden zij af, doch zijn onmiddelijk herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar; daarna zijn zijn nog hooguit eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van ten hoogste vier jaar. Indien een bestuurslid voor een derde termijn wordt benoemd, dan gebeurt dit met unanieme stemmen.

  • Bettie Jongejan, voorzitter (senior uitgever bij Noordhoff, secretaris Synagoge Groningen, herkiesbaar in 2026)
  • Erik Draijer, voorzitter financiële commissie (directeur/accountant bij NoordNegentig, penningmeester stichting Bestuur Dorpshuis Warffum, termijn eindigt in 2024)
  • Annemieke Wouterse, lid financiële commissie (senior investment manager NOM NV, herkiesbaar in 2028)
  • Jeroen Benders (docent/onderzoeker Rijksuniversiteit Goningen, eigenaar Bureau Benders, herkiesbaar in 2027)
  • Irma van Dijk (eigenaar Bureau Irma van Dijk, herkiesbaar in 2028)

Het secretariaat berust bij de directeur.

Profiel bestuur

Het openluchtmuseum kent een bestuur op afstand dat het beleid van het museum vorm geeft en vast stelt. Het bestuur ziet erop toe dat het museum zich ontwikkelt als kwalitatief hoogstaande,  laagdrempelige en toegankelijke organisatie op het gebied van cultuurhistorie, erfgoed, educatie en toerisme.
Het bestuur is samengesteld uit leden met belangstelling voor cultuurgeschiedenis en voor de provincie Groningen, met netwerken in overheid, bedrijfsleven en onderwijs. In zijn samenstelling tracht het bestuur een redelijke afspiegeling te vormen van de samenleving, waarbij met name wordt gelet op een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Daarnaast beschikt het bestuur over deskundigheid op historisch, cultureel, wetenschappelijk, financieel en politiek/bestuurlijk gebied.
Bestuursleden zijn gehouden aan de Ethische Code van de International Council of Museums (ICOM) en aan De Museumnorm 2020, waar de Codes Cultural Governance, Diversiteit en Inclusie en Fair Practice onderdeel van zijn.

Beloningsbeleid bestuurders

Bestuurders van Openluchtmuseum Het Hoogeland verrichten hun taken onbezoldigd. Bestuurders zijn gerechtigd directe onkosten te declareren. Hiervan wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt.

 

Beloningsbeleid personeel

Aanpassingen in de salarissen van de betaalde medewerkers worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Alle salarissen die aan de medewerkers worden betaald vallen ruim onder de norm die door de Wet Normering Topinkomens (de Balkenendenorm) worden gesteld. Een salarisregeling voor het personeel is in ontwikkeling.

 

Actueel verslag van activiteiten

Een exemplaar van het jaarverslag 2021, voorzien van een financiële verantwoording kunt u downloaden in .pdf-formaat:

Jaarverslag 2023

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

Standaardformulier