Plan uw bezoek

Winkelmandje

0 items | 0,00

Naar de kassa »
Plaats voor het Verleden, Ruimte voor de Toekomst Beleidsplan 2021-2024

samenvatting

Missie, Visie en Strategieën

a. Openluchtmuseum Het Hoogeland kent een centrale missie die leidend is voor alles wat het museum doet en waar het voor staat. Die missie luidt:

“Het openluchtmuseum biedt zijn publiek een duurzame beleving van de
onlosmakelijke samenhang tussen verleden, heden en toekomst.”

Het openluchtmuseum is doordrongen van het feit dat het verleden waardevol is en dat tastbare herinneringen daarvan moeten worden bewaard. Tegelijkertijd realiseert het museum zich dat de geschiedenis niet op zichzelf staat, maar dat er directe relaties zijn tussen het verleden, het heden en de toekomst. Het museum beseft dat het een rol speelt in het vertellen en daarmee het vertalen van het verleden, zodat de bezoekers van nu beter zijn voorbereid op de toekomst.

b. Op grond van de missie is een visie op het museum in 2024 geformuleerd. In dat jaar zal er sprake zijn van een vernieuwde presentatie, een stevige organisatie met professionele aansturing en een gezonde financiële basis.
De laatste jaren heeft het museum  strak aan de wind moeten zeilen, om tekorten op de exploitatie te voorkomen. De komende periode zal een inhaalslag moeten worden gemaakt om de organisatie en de financiën te verbeteren en zo een duurzaam fundament voor de toekomst te leggen. Het toekomstbeeld zal worden bereikt door een inhoudelijke verbetering met als gevolg een aanzienlijke uitbreiding van het bezoekersaantal, wat weer leidt tot hogere inkomsten.

c. Uit de missie vloeit een aantal strategieën voort. Deze zijn leidend bij de vervulling van de missie. Voor de komende vier jaren heeft het museum de volgende vier strategieën geformuleerd:

A. Verleden, heden en toekomst: waarborgen en uitdragen van onze unieke collectie;

B. Beleving: bieden van een waardevolle, prikkelende en daardoor onvergetelijke ervaring voor onze bezoekers;

C. Samenhang: bijdragen aan het historisch besef door de relaties tussen verleden en heden te laten zien en de relatie van de bezoeker met dat verleden;

D. Duurzaam: streven naar een balans tussen mensen, middelen en omgeving.

Deze strategische lijnen worden in het volledige plan verder uitgewerkt in het beleid van het museum voor de komende vier jaar. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de voorwaarden die nodig zijn voor de uitvoering van het beleid.

ANBI

Openluchtmuseum Het Hoogeland is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat legaten, erfenissen en donaties aan het museum onder een belastingvriendelijk regime vallen.

Met ingang van 1 januari 2014 vereist de belastingdienst van ANBI’s dat zij de gegevens van hun instelling publiceren op de website. Op deze pagina’s treft u alle relevante gegevens van Openluchtmuseum Het Hoogeland.

Overweegt u om een schenking te doen aan het museum, of het museum op te nemen in uw testament, dan verwijzen wij u graag door naar de website van de belastingdienst. Daarnaast kan uw notaris u van advies zijn.

 

Statutaire naam

Stichting Openluchtmuseum Het Hoogeland

 

Fiscaal nummer

002893216

 

Post- en bezoekadres

Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum

 

IBAN

NL66RABO0367403536

 

Doelstelling

Het verzamelen en beheren van gebouwen, voorwerpen en geschriften die een beeld geven van de geschiedenis van het Noord-Groningse platteland tot 1900. Het presenteren van een selectie van deze gebouwen en voorwerpen in een samenhangende context voor een breed publiek. Verder ontwikkelt het museum cultuurtoeristische en cultuureducatieve produkten, om de collectie voor een zo groot mogelijke groep bezoekers inzichtelijk te maken.

 

Beleidsplan

Een samenvatting van het beleidsplan 2021-2024 vindt u hiernaast.

 

Bestuursleden

  • H. Hoen, voorzitter
  • E. Draijer, voorzitter financiële commissie
  • E. Boerma, lid financiële commissie
  • B. Jongejan
  • M. Hillenga
  • M. Kaaijk

Het secretariaat berust bij de directeur.

 

Beloningsbeleid bestuurders

Bestuurders van Openluchtmuseum Het Hoogeland verrichten hun taken onbezoldigd. Bestuurders zijn gerechtigd directe onkosten te declareren. Hiervan wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt.

 

Beloningsbeleid personeel

Aanpassingen in de salarissen van de betaalde medewerkers worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Alle salarissen die aan de medewerkers worden betaald vallen ruim onder de norm die door de Wet Normering Topinkomens (de Balkenendenorm) worden gesteld. Een salarisregeling voor het personeel is in ontwikkeling.

 

Actueel verslag van activiteiten

Een exemplaar van het jaarverslag 2021, voorzien van een financiële verantwoording kunt u downloaden in .pdf-formaat:

Jaarverslag 2022

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

Standaardformulier